Soorten Yoga

 

Raja yoga

Hatha yoga

Iyengar yoga

Bhakti yoga

Kriya yoga

Ashtanga yoga

Karma yoga

Bikram yoga

Dru yoga

Kundalini yoga

Power yoga

Prana yoga

Vipassana yoga